Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

Ledningsrätt - kartinformation

Föreningen vill redan inledningsvis trycka särskilt på att tillgången till kartorna inte ersätter kravet om markägares nödvändiga beställning av utsättning via Ledningskollen då grävning och/eller stenbrytning ska utföras i fiberkanalisationens närhet!

Noteras att beställning av utsättning via Ledningskollen också gäller ledningar på tomtmark!

-----
Föreningen har drivit ett ärende om ledningsrätt hos Lantmäteriet (LM) för merparten av fastigheterna inom föreningens område. Ärendet avslutades hos LM 2022-09-30. I samband med avslutet har kartor över fiberns dragning över berörda fastigheter gjorts tillgängliga via Mina Sidor på LM:s hemsida www.lantmateriet.seFör att nå kartorna behöver vi först ta reda på vilket kartnummer som gäller för den egna fastigheten.

FASTIGHETSFÖRTECKNINGAR

Information om kartnummer finns fördelad i sex delärenden hos LM. Nedan finns länk för varje delområde i föreningen.

OBS! LM:s tillämpning av uppdelning av fastigheter i respektive delärende stämmer inte helt med föreningens indelning i delområden. Några delområdesnamn finns i flera länkar nedan. Hittar du inte din fastighetsbeteckning i det dokument som visar aktuellt delområde så titta i föregående/efterföljande förteckning!

Fastighetsbeteckningarna presenteras i bokstavsordning i dokumenten!

Mularp, Skörstorp, Ö Gerum, Hångsdala, Kälvene, Näs
Vartofta-Åsaka, Alvared, Bredene, Brismene
Börstig
Alvared - Yllestad inkl. Mosseberg Mullsjö, Vistorp, Åsarp
Vistorp, Fivlered
Åsarp, Trädet, Humla

INSTRUKTIONER

Kort instruktion för navigering på LM:s hemsida.

Nedan ges instruktion hur respektive markägare kan gå till väga för att nå kartmaterialet för sin fastighet.

FASTIGHETER SOM ÄR UNDANTAGNA FRÅN LEDNINGSRÄTT HOS LM

För nedan uppräknade fastigheter har föreningen valt att avstå ledningsrätt hos LM:

  • Förtätningsutbyggnad där anslutningarna driftsattes 2021-07-01 (Etapp 4)
  • Förtätningsutbyggnad där anslutningarna driftsattes 2022-06-01 (Etapp 5)
  • Kättilstorps samhälle

För dessa undantag finns inte fastigheterna med i ovan presenterade sex fastighetsförteckningar. Berörda markägare beställer sina kartor på sätt som framgår av instruktion under sista delrubriken nedan.

MARKÄGARE/MEDLEM VARS FASTIGHET ÄR EN DEL AV LEDNINGSRÄTTEN (MERPARTEN AV FASTIGHETERNA INOM FÖRENINGENS OMRÅDE)

För att ta reda på vilket kartnummer (KA xx) din fastighet har i LM:s presentation på Mina sidor är det absolut enklast att gå till det dokument som LM skickade ut till varje markägare då ärendet avslutades (daterat i början av oktober 2022), ”Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning”. Här finns varje fastighetsbeteckning som ingår i aktuellt delärende upptagen med information om vilket/vilka kartnummer som gäller för fastigheten. Se länkar under rubriken Fastighetsförteckningar ovan.

När du hittat kartan/kartornas nummer går du vidare och loggar in på Mina sidor på www.lantmateriet.se och söker där fram motsvarande kartnummer. Se instruktion för navigering på LM:s hemsidan under rubriken Instruktioner ovan.

För markägare som saknar förutsättningar/verktyg för att hantera kartorna digitalt gäller att det är möjligt att, vid behov, vända sig till fiberföreningen på telefon 070-673 00 27, och beställa aktuell karta i pappersform. Vid sådan beställning behöver föreningen medlemsnummer, namn, adress, postadress och fastighetsbeteckning.

Första beställning/utskick av karta är avgiftsfri.

MARKÄGARE VARS FASTIGHET ÄR EN DEL AV LEDNINGSRÄTTEN MEN DÄR MARKÄGAREN INTE ÄR MEDLEM I FIBERFÖRENINGEN

För att ta reda på vilket kartnummer (KA xx) din fastighet har i LM:s presentation på Mina sidor är det absolut enklast att gå till det dokument som LM skickade ut till varje markägare då ärendet avslutades (daterat i början av oktober 2022), ”Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning”. Här finns varje fastighetsbeteckning som ingår i aktuellt delärende upptagen med information om vilket/vilka kartnummer som gäller för fastigheten. Se länkar under rubriken Fastighetsförteckningar ovan.

När du hittat kartan/kartornas nummer går du vidare och loggar in på Mina sidor på www.lantmateriet.se och söker där fram motsvarande kartnummer. Se instruktion för navigering på LM:s hemsidan under rubriken Instruktioner ovan.

För markägare som saknar förutsättningar/verktyg för att hantera kartorna digitalt gäller att det är möjligt att, vid behov, vända sig till fiberföreningen på telefon 070-673 00 27, och beställa aktuell karta i pappersform. Vid sådan beställning behöver föreningen namn, adress, postadress och fastighetsbeteckning.

Första beställning/utskick av karta är avgiftsfri.

MARKÄGARE VARS FASTIGHET HAR UNDANTAGITS FRÅN LEDNINGSRÄTT HOS LM (ETAPP 4/5 OCH KÄTTILSTORPS SAMHÄLLE)

Markägare kontaktar fiberföreningen per mejl till info@fiberfalbygden.se eller på telefon 070-673 00 27, för beställning av kartmaterial. Vid sådan beställning behöver föreningen medlemsnummer, namn, adress, postadress och fastighetsbeteckning. Utskick sker i första hand digitalt via mejl.

Första beställning/utskick av karta är avgiftsfri.