Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning under 2017 - 2022, 856 anslutningar
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

En tillbakablick

                                              Områdeskarta Fiber Falbygden
  
2000 - 2001 DE FÖRSTA INLEDANDE KONTAKTERNA MED FALKÖPINGS KOMMUN

För att få föreningens historik fullständig samlar vi här inledningsvis några dokument från de allra första kontakterna med Falköpings kommun, som togs av Per Sandahl och Christer Eliasson redan år 2000 - dvs. flera år innan föreningen Fiber Östra Falbygden formellt har bildats.

2000-08-02 Ansökan om anslutning till bredbandsnätet
2001-04-09 Falköpings kommun KS - kontoret IT -avdelningen
2001-04-17 Falköpings kommun KS AU Protokoll

2012 - 2013  FIBER ÖSTRA FALBYGDEN

Fiber Östra Falbygden ekonomisk förening bildades i ­januari 2012.
Kallelse o dagordning till inledande stormöte 2012-01-19
Intresseanmälningar januari 2012

Efter medlemsrekrytering, projektering och upphandlingar togs det första symboliska ”skop­taget” i december 2012.

Från februari till september 2013 genomfördes plöjning, grävning och kanalisation medan huvudparten av fiberblåsning, svetsning och inkoppling av abonnenter gjordes under perioden augusti-­december. Fibernätet invigdes den 14 och 16 november 2013 och den allra sista inkopplingen gjordes den 20 december.
 
Projekteringen gjordes av Empower medan Schakt­teknik i Tidaholm var totalentreprenör med allt från plöjning och kanalisation till blåsning, svetsning och inmätning. Kommunikationsoperatör de första fem åren är Quadracom som därmed ansvarar för belysning och drift av nätet.
 
Samtliga leverantörer ovan har fått en stark och ­ovärderlig stöttning av föreningens medlemmar ­genom arbetsinsatser inom samtliga moment från till exempel projektering och planering till utstakning och assistens vid grävning. Organisationen har omfattat såväl styrelse, sockenansvariga och socken­ombud som s.k. Quadracomansvariga, installationsanvariga och många andra. Varje enskild medlem i den ekonomiska föreningen har i projektet engagerats för tre ideella arbetsdagar.
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Post- och Tele­styrelsen har delfinansierat nätet med ca 1/3 av totalkostnaden.

Efter denna första etapp hade föreningen ca 245 anslutna medlemmar.
 
Genom färdigställandet av detta fiber­optiska nät har boende och företag på östra Falbygden genom eget initiativ, arbetsinsatser och finansiering skapat tillgång till framtidens digitala kommunikationsnät vilket redan från start ger tillgång till hastigheter på 1000 MBit/s.

2012 - 2014  BÖRSTIG OCH BRISMENE BREDBAND

Börstig och Brismene Bredband ekonomisk förening bildades vid den konstituerande föreningsstämman den 16 april 2012 med målsättningen att bygga ett fibernät för att tillhandahålla kommunikationstjänster för data, tele och TV till invånarna i Börstigs och Brismenes socknar.

Projektet har bl.a. finansierats av beviljat projektstöd från Länsstyrelsen på 1 570 000 kr. Sedan tidigare är föreningen beviljad ett bidrag på 30 000 kr från Leader Östra Skaraborg, en så kallad fibercheck. Denna check ska täcka kostnader som ej är bidragsgrundande i projektstödet.

Projektering av området ufördes av Eltel i Skövde. Under våren och sommaren arbetade styrelsen med att kontakta fastighetsägare för att informera om vårt bredbansprojekt samt rekrytera medlemmar. Information gick också ut per post till alla fastighetsägare i området. Kontakter togs också med alla markägare som kom att få kanalisation på sin mark, samt upprättande av anslutnings- och markavtal. Det första spadtaget i projektet togs 2014-02-12 av vår entreprenör Schaktteknik i Tidaholm.

En slutbesiktning av bredbandsnätet ägde rum den 17 december 2014. Efter denna etapp hade föreningen ca 140 anslutna medlemmar.

2016 - 2019 FIBER ÖSTRA FALBYGDEN/BÖRSTIG OCH BRISMENE BREDBAND (FR.O.M OKTOBER 2018 VÅR NYBILDADE FÖRENING FIBER FALBYGDEN)

Tankar väcks angående förtätning av det befintliga nätet. En kartläggning av intresset, också innefattande förslag på utökning med flera närliggande socknar, påbörjades under 2016. Utbyggnadsprojektet beskrivs under rubriken "Utbyggnad 17 - 19".

Utbyggnadsprojektet kom att drivas i samarbete med grannföreningen Börstig och Brismene Bredband ekonomisk förening. Föreningen omfattar huvudsakligen socknarna Börstig, Brismene, Alvared, Hög, Bredene och Smula.

Samarbetet mellan föreningarna leder fram till att under 2017 inleds arbetet med att fusionera de båda föreningarna. Fusionen är slutbehandlad i Bolagsverket hösten 2018, och den nybildade föreningen antar namnet Fiber Falbygden ekonomisk förening. De båda ursprungsföreningarna Fiber Östra Falbygden (FÖF) och Börstig och Brismene Bredband (BBB) har tillsammans ca 385 medlemmar.

Utbyggnadsprojektet omfattar utbyggnad med drygt 400 anslutningar i områdena Yllestad - inkl. tätorten Kättilstorp, Vistorp, Åsarp, Trädet, Humla och Fivlered samt förtätning inom föreningarna FÖF/BBB. Tillsammans med medlemmar från de båda ursprungsföreningarna har nu vår nybildade fiberförening Fiber Falbygden drygt 800 medlemmar.

Under våren 2019 utsåg organisationen "Hela Sverige ska leva" vår förening till "Årets Förening i Skaraborg 2018". På vår årsstämma 2019, då även invigning av det utbyggda nätet firades, delade organisationen ut blommor, en check om 4 000 kr och diplom med följande lydelse:

"Föreningen har genom samverkan, samarbete och stora ideella insatser skapat en hållbar organisation som gemensamt varit med och bidragit till att digitalisera Falbygden, en framgångsfaktor och nödvändighet för en framtida levande landsbygd."